Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wyszukiwarka

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko

tel. sekretariat 74 867 36 31
tel. dyrektor 74 867 81 86

e-mail: szkola54@wp.pl


Punkt konsultacyjny
tel. 74 867 36 31

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?
Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywamy bezpłatne zajęcia edukacyjno- rehabilitacyjne organizowane dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Program zajęć jest realizowany przez zespół specjalistów i trwa od chwili wykrycia niepełnosprawności / zaburzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. 

    ws6     ws5

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju?
Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka itp. 

     FOTEC29     FOT244A

Jak skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju? 
Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłościć się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, właściwej do miejsca zamieszkania. Zatrudnieni tam specjaliści na podstawie obserwacji, zdiagnozują dziecko pod katęm jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników badań, Poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje dziecko do zajeć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 

     FOTD269     20181121_123104

Na jakich zasadach odbywają się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Są one prowadzone indywidualnie z dzieckiem oraz z jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który powoływany jest przez dyrektora szkoły.  W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. W skład zespołu specjalistów prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania w naszej placówce wchodzą: pedagog specjalny, logopeda, psycholog, specjalista integracji sensorycznej, fizjoterapeuta,oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi) i surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi). 

          47391784_2278820035522162_1214544488484044800_n                       47368682_210272996558251_682991759608774656_n                          47392917_589201454844332_6956038189748322304_n

Gdzie odbywają się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?
Wczesne wspomaganie organizowane jest w szkole. W szczególnych przypadkach wspomaganie może odbywać się też w domu dziecka.
         20181123_123046                                   47443950_721176301602550_4812412899848880128_n
 
Ponadto w ramach godzin dodatkowych organizowane są dla naszych małych podopiecznych zabawy logorytmiczne oraz zajęcia wspierające rozwój ruchowy. 

   1632324509281

W skład naszego zespołu wchodzą: 

mgr Urszula Niżyńska – koordynator WWR przy ZSS w Kłodzku 

Kwalifikacje:
- Pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki,
- Oligofrenopedagogika,
- Nauczanie początkowe,
- Gimnastyka korekcyjna,
- Glottodydaktyka,
- Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małych dzieci,
- Logopedia z emisją głosu,
- Neurologopedia.
Kursy i szkolenia:
-Kurs języka migowego, -Fonogesty, -Rytmogesty, -Logorytmika, - EEG- Biofeedback, -Metoda werbotonalna, -Makaton,-Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, -Cykl szkoleń Metoda Krakowska (Test SON-R 2, 5-7 badanie i interpretacja wyników, Terapia neurobiologiczna dla początkujących, Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Dziecko zagrożone dyskleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, Metody wywoływania głosek, Alalia-diagnoza i terapia, Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Stymulacja funkcji poznawczych- wzrokowych, słuchowych i motorycznych). 

mgr Katarzyna Szymańska 
Kwalifikacje:
- Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
- Oligofrenopedagogika,
- Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małych dzieci.
Kursy i szkolenia:
-Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela, - Integracja sensoryczna I stopnia, - Techniki usprawniające doskonalenie kompetencji lingwistycznych i komunikacyjnych, -EEG -Biofeedback,- Sensomotoryka I i II st., - Niezintegrowane odruchy wczesnodziecięce, -Terapia ręki I i II st.,- Terapia neurotaktylna wg S.Masgutowej, - Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg S.Goddard, - Bilateralna Integracja, - Joga integralna. 

mgr Katarzyna Gabriel
Kwalifikacje:
- Pedagogika kulturalno – oświatowa,
- Oligofrenopedagogika,
- Logopedia,
- Neurologopedia,
- Terapia pedagogiczna,
- Surdopedagogika,
- Tyflopedagogika,
- Studium rodziny.
Kursy i szkolenia:
-Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania, -Terapia psychomotoryczna, -Terapia neurofeedback,-Psychostymulacja rozwoju mowy i myślenia, -Metoda werbotonalna, -Terapia behawioralna, -Integracja sensoryczna, -Metoda krakowska, -Trening umiejętności społecznych, -AAC (komunikacja alternatywna), -Terapia afazji dziecięcej, -Wprowadzenie do systemu Braille'a, -Logorytmika, -Stosowana analiza zachowania w pracy z dzieckiem z autyzmem.

mgr Magdalena Jeż
Kwalifikacje:
- Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,
- Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja,
- Pedagogika specjalna,
- Oligofrenopedagogika.
Kursy i szkolenia:
-Terapia ręki I i II stopień, -Trener umiejętności społecznych TUS SST, -Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne -I stopień, -Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, - Muzykoterapia Integralna, -Terapia behawioralna u dzieci z autyzmem.

mgr Małgorzata Mikulla
Kwalifikacje:
- Pedagogika specjalna,
- Socjoterapia,
- Oligofrenopedagogika,
- Logopedia z emisją głosu.
Kursy i szkolenia:
-Diagnoza procesów integracji sensorycznej, -Manipulacje ustno twarzowe wg. A. Regner (techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból), -Terapia ręki jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu, -Instruktor Masażu Shantala, -Terapia integracji sensorycznej I i II stopnia,-Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat, -Metoda werbotonalna, -Cykl szkoleń Metoda Krakowska (Terapia neurobiologiczna dla początkujących, Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Dziecko zagrożone dyskleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, Metody wywoływania głosek, Alalia-diagnoza i terapia, Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Stymulacja funkcji poznawczych- wzrokowych, słuchowych i motorycznych). 

mgr Aleksandra Anigacz
Kwalifikacje:
- Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną,
- Neurologopedia,
- Logopedia,
- Oligofrenopedagogika. 
Kursy i szkolenia:
- Integracja Sensomotoryczna I i II st., - Instruktor masażu Shantala i Bodu Tutch, - Trener Metody Warnkego, - Trener EEG-Biofeedback, - Sensomotoryczna terapia widzenia, - K-taping w logopedii,  - Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii, podejście Ester De Ru, - Elektrostymulacje w logopedii, - Innowacyjne podejście do elektrostymulacji w logopedii, - Trener karmienia, - Innowacyjne podejście do terapii karmienia, - Trener funkcji orofacjlanych, - Trener oddechu metodą Buteyki, - Terapeuta miofunkcjonalny A. Kitell, - Niemowlak u logopedy, - Opieka logopedyczna dzieci urodzonych przedwcześnie i ryzyka okołoporodowego, - Logorytmika, - Usprawnianie traktu ustno- twarzowego wg A. Regner, - SMURF-dyslalia obwodowa wg. prof. Pluty Wojciechowskiej, - Diagnoza funkcjonalna wzroku u małych dzieci, - Makaton I st., - Zaburzenia wzroku u małych dzieci- diagnoza i praca terapeutyczna. 

mgr Anna Stabiszewska
Kwalifikacje:
- Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
- Logopedia przedszkolna i szkolna,
- Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem,
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnoscią intelektualną,
- Pedagogika specjalna,
- Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,
Kursy i szkolenia:
-Makaton, -Terapia ręki I i II stopień, -Trener umiejętności społecznych TUS SST, - Integracja sensoryczna I st., -Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I st., -Logorytmika, - Uczeń z autyzmem- wybrane metody i techniki pracy, - Edukacja, opieka, terapia- uczeń z niepełnosprawnością intelektualną, - Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu, - Wczesna diagnostyka i proflikatyka logopedyczna, - Elementy integracji sensorycznej w terapii dziecka z całościowymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, - Pierwsze symptomy autyzmi- ścieżka diagnostyczna i organizacja pracy, - Kształtowanie mowy języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, -Terapia behawioralna u dzieci z autyzmem, -Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, -Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, - Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela, -Odruchy pierwotne. Ich znaczenie i wpływ na rozwój dziecka oraz konsekwencje przetrwałych odruchów, - Badanie dominacji stronnej. 

mgr Anna Horbacewicz - Tomaszewska
Kwalifikacje:
- Komunikacja społeczna,
- Pedagogika specjalna,
- Terapia zajęciowa z psychomotoryką, 
- Integracja sensoryczna, 
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 
Kursy i szkolenia:
-Integracja sensoryczna I i II stopień, -Terapia neurotaktylna,-Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, -Psychomotoryka neurorozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym oraz specyficzne zaburzenia rozwoju ruchowego u dzieci w wieku rozwojowym - sposoby wspomagania i kompensacji zaburzeń, -Obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym, - Specyfika rozwoju małego dziecka w aspekcie komunikacyjnym, - Sensomotoryczna terapia widzenia, - Kurs doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych dla terapeutów SI, - Handle I st., - Dziecko wiotkie- z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym- formy oddziaływań terapeutycznych, - Ramowy plan terapii dla dziecka z zaburzeniami SI, - Diagnoza i terapia SI małego dziecka. 

mgr Karolina Kornaś
Kwalifikacje:
- Fizjoterapia,
- Przygotowanie pedagogiczne z terapią pedagogiczną,
- Oligofrenopedagogika. 
Kursy i szkolenia:
-NDT BOBATH dla dzieci, -NDT BOBATH  Baby,-Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
-Kinesiology Taping,-Instruktor Masażu Shantala,-Instruktor hipoterapii,-Instruktor metody Halliwick,
-Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa.

mgr Aleksandra Tkaczyk 
Kwalifikacje:
-
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
- Logopedia ogólna i kliniczna,
- Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii. 
Kursy i szkolenia:
-Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, -Logorytmika, -Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż, -Cykl szkoleń Metoda Krakowska (Terapia neurobiologiczna dla początkujących, Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Dziecko zagrożone dyskleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, Metody wywoływania głosek, Alalia-diagnoza i terapia, Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Stymulacja funkcji poznawczych- wzrokowych, słuchowych i motorycznych), - Oddychanie w praktyce logopedycznej. 
 

ws4  ws2

ws8  ws3