Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wyszukiwarka

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko

tel. sekretariat 74 867 36 31
tel. dyrektor 74 867 81 86

e-mail: szkola54@wp.pl


Punkt konsultacyjny
tel. 74 867 36 31

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?
Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywany zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.

Na czym polega wczesne wspomaganie?
Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

ws6  ws5

Kto i na jakich zasadach może być objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju?
Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

IMG_0131   IMG_8800-3
 
Jakie dokumenty musi zdobyć rodzic, by jego dziecko mogło zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju?
Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania. Tak więc niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest stosowna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Na czym polega pomoc rodzinie dziecka?
Narodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju lub upośledzonego są zawsze bardzo trudnym wydarzeniem dla rodziny. Potrzebuje ona wtedy szczególnie wsparcia, pomocy we wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, psychoedukacji - wyjaśnienia tego co właściwie się stało, informacji i wiedzy o chorobie lub problemach dziecka. · Rodzinę wspiera się w rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania · udziela się instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem · udziela się pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu

IMG_8813-3   IMG_0173

Gdzie odbywają się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?
Wczesne wspomaganie organizowane jest w szkole. W szczególnych przypadkach wspomaganie może odbywać· się też w domu dziecka.

Na jakich zasadach odbywa się wczesne wspomaganie?
  • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
  • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. · W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być· prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
  • Miejsce prowadzenia zajęć· w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
  • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który powoływany jest przez dyrektora szkoły.  W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećo mi upośledzonymi umysłowo), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi) lub surdopedagog (specjalista pracy z dziećo mi niesłyszącymi i słabosłyszącymi),psycholog, logopeda, inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny
IMG_0153   DSC_0171
 
​Jakie są zadania zespołu specjalistów?
Do zadań zespołu należy w szczególności:
  • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
  • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb
  • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka
  • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania
  • pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego nauczyciel
  • zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
Skład zespołu:

mgr Urszula Niżyńska – koordynator wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci,
nr telefonu: 601-740-135

Kwalifikacje:
- pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki,
- oligofrenopedagogika,
- nauczanie początkowe,
- gimnastyka korekcyjna,
- glottodydaktyka,
- wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małych dzieci,
- logopedia z emisją głosu
- neurologopedia
Kursy i szkolenia:
- kurs języka migowego,
- fonogesty,
- rytmogesty,
- logorytmika,
- terapia EEG Biofeedback,
- metoda werbo - tonalna,
- makaton,
- terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych.

mgr Katarzyna Szymańska, nr telefonu: 501-383-083
Kwalifikacje:
- edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
- oligofrenopedagogika,
- wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małych dzieci,
Kursy i szkolenia:
- terapia EEG Biofeedback,
- terapia taktylna,
- integracja sensoryczna I stopnia,
- sensomotoryka,
- rytmogesty,
- terapia EEG Biofeedback,
- Metoda Dobrego Startu,
- terapia ręki I i II stopnia.

mgr Katarzyna Gabriel
Kwalifikacje:
- pedagogika kulturalno – oświatowa,
- oligofrenopedagogika,
- logopedia,
- neurologopedia,
- terapia pedagogiczna,
- studium rodziny,
Kursy i szkolenia:
- symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania,
- terapia psychomotoryczna,
- terapia neurofeedback,
- psychostymulacja rozwoju mowy i myślenia,
- metoda werbo – tonalna,
- terapia behawioralna,
- integracja sensoryczna,
- metoda krakowska,
- trening umiejętności społecznych,
- AAC (komunikacja alternatywna),
- terapia afazji dziecięcej,
- wprowadzenie do systemu Braille'a,
- logorytmika,
- stosowana analiza zachowania w pracy z dzieckiem z autyzmem.

mgr Magdalena Jeż
Kwalifikacje:
- poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,
- edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja,
Kursy i szkolenia:
- terapia ręki I i II stopień

mgr Małgorzata Mikulla
Kwalifikacje:
- pedagogika specjalna,
- socjoterapia,
- oligofrenopedagogika,
- logopedia z emisją głosu,
Kursy i szkolenia:
- diagnoza procesów integracji sensorycznej,
- manipulacje ustno twarzowe wg. A. Regner (techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból)
- terapia ręki jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu,
- instruktor Masażu Shantala,
- terapia integracji sensorycznej I i II stopnia,
- diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat,
- metoda werbo - tonalna.

mgr Aleksandra Anigacz
Kwalifikacje:
- wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną,
- neurologopedia,
- logopedia,
- oligofrenopedagogika,
Kursy i szkolenia:
- logorytmika,
- manipulacje ustno twarzowe wg. A. Regner (techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból)
- metody pracy z dzieckiem z ORM,
- ruch dla uczenia się,
- integracja sensoryczna I stopień,
- diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato - I i II stopień,
- trener biofeedback i stopnia,
- globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 - 12 lat,
- niedokształcenie mowy o typie afazji - diagnoza i terapia.

Anna Stabiszewska
Kwalifikacje:
- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
- logopedia przedszolna i szkolna,
- wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem,
- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnoscią intelektualną,
- pedagogika specjalna,
- pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,
Kursy i szkolenia:
- makaton.

mgr Anna Horbacewicz - Tomaszewska
Kwalifikacje:
- komunikacja społeczna,
- pedagogika specjalna,
- terapia zajęciowa z psychomotoryką,
Kursy i szkolenia:
- integracja sensoryczna I i II stopień,
- terapia neurotaktylna,
- integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami,
- psychomotoryka neurorozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym oraz specyficzne zaburzenia rozwoju ruchowego u dzieci w wieku rozwojowym - sposoby wspomagania i kompensacji zaburzeń,
- obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym.

mgr Karolina Kornaś
Kwalifikacje:
fizjoterapia, przygotowanie pedagogiczne z terapią pedagogiczną, oligofrenopedagogika
Kursy i szkolenia:
- NDT BOBATH dla dzieci
- NDT BOBATH  Baby
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- Kinesiology Taping
- instruktor Masażu Shantala
- instruktor hipoterapii
- instruktor metody Halliwick
- Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa

mgr Aleksandra Tkaczyk 
Kwalifikacje:
wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, logopedia ogólna i kliniczna, edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie
Kursy i szkolenia:
- terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych.

W skład zespołu wchodzą również:
- rehabilitant,
- psycholog,
- pediatra.

Co wykorzystuje się do pracy z dzieckiem?
W pracy z dzieckiem wykorzystuje się pomoce z zakresu terapii integracji sensorycznej: basen z kulkami, maty sensoryczne, tunel z namiotem, piłki sensoryczne i wiele innych. Służą one do wielozmysłowej stymulacji dziecka- wzrokowej, słuchowej, dotykowej i ruchowej, która bezpośrednio wpływa na poprawę funkcjonowania w życiu codziennym. W formie atrakcyjnych dla dziecka zabaw dochodzi do celowej integracji zmysłów, która jest konieczna, by prawidłowo komunikować się ze światem.

ws4  ws2

ws8  ws3

Oprócz tego odział wczesnego wspomagania został wyposażony w specjalistyczny sprzęt do integracji sensorycznej oraz terapii EEG Biofeedback, której celem jest rozwój i stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu.

Koordynatorem wczesnego wspomagania rozwoju w naszej placówce jest mgr Urszula Niżyńska.